Privacybeleid

Privacy statement Wocozon

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie in werking getreden. WOCOZON verwerkt bepaalde van uw persoonlijke gegevens. WOCOZON is altijd zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en zal dat onder de AVG blijven doen. De verwerking van uw persoonsgegevens door WOCOZON is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met uw verhuurder. Uw persoonsgegevens worden door WOCOZON niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel.

Uw persoonsgegevens worden door WOCOZON in beginsel niet met andere partijen gedeeld, uitgezonderd:

Derden aan wie WOCOZON uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. WOCOZON is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt, maakt WOCOZON met deze derde afspraken ter bescherming van uw privacy.

WOCOZON bewaart uw gegevens tot 12 maanden na het eindigen van uw huurovereenkomst.
U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te vragen, WOCOZON te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot Stichting Wocozon, Leidse Rijn 55, 3454 PZ Utrecht – De Meern, contactpersoon Annette Stolze T. 085 744 10 58 E. astolze@wocozon.nl

U kunt desgewenst contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

WOCOZON behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen.